ONDERWIJSINSPECTIE

DE STAAT VAN DE PAPIERSCHOOL ONDERZOCHT

  • De Inspectie van het Onderwijs heeft van 26 september 2016 tot 10 januari 2017 bij De Papierschool het zogenaamde onderzoek naar ‘de Staat van de instelling’ uitgevoerd. Het rapport van de Onderwijsinspectie is inmiddels door De Papierschool (Marlijn Academie en VAPA) ontvangen.
  • Dit onderzoek heeft betrekking op het middelbaar beroepsonderwijs. Het onderzoek is gestart met een analyse van informatie over de instelling, zoals het jaarverslag, opbrengstgegevens, uitkomsten tevredenheidsonderzoek en signalen. Aanvullend is bij de crebo opleiding 90240/25303, Operator C een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd en is de kwaliteitsborging van de instelling onderzocht. Op locatie zijn onderwijsactiviteiten geobserveerd, documenten onderzocht en gesprekken gevoerd. Er is onder andere gesproken met studenten, docenten, vertegenwoordigers van opleidingen in de papier- en kartonindustrie, de HR manager van het leerbedrijf, praktijkopleiders van het leerbedrijf, het management/de directie.
  • De conclusies in dit rapport zijn ronduit lovend. Zo stelt de Inspectie vast dat de kwaliteitsborging op instellingsniveau goed is, ziet men geen risico’s voor de kwaliteit van het onderwijs, zal men geen vervolgtoezicht uitvoeren naar de kwaliteitsborging van de instelling (omdat de instelling voldoet aan de wettelijke vereisten) en zal men ook geen vervolgtoezicht uitvoeren ten aanzien van de opleiding omdat alle kwaliteitsgebieden (zoals onderwijsproces, kwaliteitsborging, examinering en diplomering en naleving van de wettelijke vereisten) als voldoende zijn beoordeeld.