PRIVACYBELEID (AVG, 2019)

Privacybescherming is een kwestie van vertrouwen en jouw vertrouwen is voor ons van belang. Wij respecteren je privé- en persoonlijkheidssfeer. De bescherming en het wetconforme registreren, verwerken en gebruiken van jouw Persoonsgerelateerde gegevens zijn daarom voor ons een belangrijke zaak. Wij willen graag dat jij je bij het bezoek aan onze websites en bij schriftelijke aanmelding voor onze diensten veilig voelt. Daarom houden wij ons bij de verwerking van je persoonsgerelateerde gegevens aan de wettelijke voorschriften. Hieronder vind je de informatie over de registratie en het gebruik van gegevens door ons. 

Human Factory Coöperatie U.A., gevestigd aan Anklaarseweg 95A, 7317 AS Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.humanfactory.eu
Anklaarseweg 95A
7317AS Apeldoorn
j.spaan@humanfactory.eu

Persoonsgegevens die wij verwerken

Human Factory verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf (via jouw werkgever/leerbedrijf_ via het inschrijfformulier aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Leerlingnummer
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Nationaliteit
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Burgerservicenummer (BSN) – Dit nummer wordt verwerkt door onze partner Marlijn Academy

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bij aanmelding voor een opleiding/training wordt jouw toestemming gevraagd voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar info@humanfactory.eu. Wij wijzen je erop dat het intrekken van toestemming gevolgen kan hebben voor de certificering of de diplomering.

Human Factory verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Het aanmaken van een account
 • De inschrijving (van nieuwe leerlingen) voor onze opleidingen, trainingen en overige diensten
 • Certificering en/of bewijs van deelname
 • Diplomering – Dit wordt gedaan door onze partner Marlijn Academy

Geautomatiseerde besluitvorming

Human Factory neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Human Factory) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Human Factory bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Categorie: Personalia
  • Bewaartermijn: tenminste 5 jaar
  • Reden: het bewaren van toetsen van leerlingen (hardcopies en digitaal op sharepoint)
 • Categorie: Adresgegevens
  • Bewaarterijn: tenminste 5 jaar
  • Reden: het bewaren van toetsen van leerlinen (hardcopies en digitaal op sharepoint)
 • Categorie: Contactgegevens (telefoonnummer, e-mail adres)
  • Bewaartermijn: tenminste 5 jaar
  • Reden: het bewaren van toetsen van leerlingen (hardcopies en digitaal op sharepoint)

Delen van persoonsgegevens met derden

Human factory deelt jouw persoonsgegevens met derden (Marlijn Academy en VNP) als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een (sub)verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Human Factory blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Human Factory gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of (gedeeltelijk) te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Human Factory en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken (in een computerbestand) naar jouzelf of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: info@humanfactory.eu

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzakge door jouzelf is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart.

Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Human Factory wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Human Factory neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen door gebruik te maken van Sharepoint van Microsoft als platform voor jouw gegevens om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de contactpersonen van Human Factory of via info@humanfactory.eu.